Tất cả
đao 59 full14 tl ngon sói 5s 2cm ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
2,300,000đ
đao 80 4m16 f15 tl ngon sói + sx ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
3,600,000đ
vk tl4,găng tl2, 3 món 12,3 món ...
Cấp độ: 77
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
220,000đ
vk + găng tl6 , 8 món 12
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
310,000đ
vk tl 5 , găng + ngọc + nhẫn + ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
570,000đ
mắt 3 , vk 12 tinh luyện 6,còn ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
360,000đ
tieu 70 vk 16 2 món 16 mắt 4
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
4,500,000đ
kunai 103 có 2ty yên
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,420,000đ
tieu 110 2 món 16
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
tieu 115 full 14 mắt 2 có kill 1 ...
Cấp độ: 115
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,720,000đ
vk12 tl6 ,đồ full8 còn 154m yê ...
Cấp độ: 41
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
vk mcs tl5,giày tl4,tbs tl4666,9 m ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
370,000đ
kiếm 69 7m14 3m12 sói 5s víp tb ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
ttgt c1 đao 6m16 3m14 1m8 2sx 5s v ...
Cấp độ: 104
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT:
3,500,000đ
tiêu 69 full14 1m13 full tl6 sx 5 ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
vk14, 6 món 13, 1 món 11,10,8
Cấp độ: 91
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
1 món 13 full 12
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
vk+găng tinh luyện 6,ngọc tinh ...
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
420,000đ
tộc trưởng gia tộc c13, có ...
Cấp độ: 64
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
350,000đ
tiêu 69 3m16 f15 mắt 5 tl ngon s ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
4,800,000đ